top of page

Ocena ryzyka zawodowego

Obowiązek oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego oraz informowania o nim pracowników, nakłada na pracodawców Kodeks Pracy – Dział X, Roz.VI, Art.226 oraz §39 Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U.Nr 129, poz.844) z późniejszymi zmianami.

Pamiętać należy, że każdy pracownik z chwilą przyjęcia do pracy musi zostać poinformowany o warunkach pracy na jego stanowisku, a uzyskanie tych informacji potwierdza własnoręcznym podpisem. Zmiany warunków pracy muszą być aktualizowane m.in. w opracowaniu dotyczącym oceny ryzyka zawodowego. Należy się liczyć z tym, że w czasie ewentualnej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy dokumentacja ta będzie sprawdzana.

bottom of page