top of page

Psychologia pracy

Psychologia (praktyczne sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach)
  • strategie i techniki negocjacji;
  • obciążenie stresem i przeciwdziałanie stresowi zawodowemu;
  • wypalenie zawodowe;
  • uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, leków);
  • współczesny obraz uzależnień od Internetu, hazardu, pracy;

Proponujemy wykłady, szkolenia i badania psychologiczne. Nasze wieloletnie doświadczenia sprawiają, że szkolenia są atrakcyjne, przebiegają w żywej i miłej atmosferze, a także skłaniają do refleksji i wpływają na rozwój osobowy. Szkolenia polegają na krótkich wykładach tematycznych, ćwiczeniach w grupach, dyskusjach, omawianiu przypadków, testach psychologicznych, a także ćwiczeniach z wykorzystaniem techniki video. Cele, programy i formy szkoleń mogą być każdorazowo dostosowywane do oczekiwań szkolonych osób. Poniżej przedstawiamy: tematy szkoleń, ich szczegółową problematykę oraz cele zajęć, a także zasady organizacji spotkań.

Identyfikacja pracownika z firmą i zachowanie wobec klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych - Celem szkolenia wdrożenie działań mających na celu utożsamienie się pracownika z firmą oraz nauczanie takich zachowań, które mogą być użyteczne podczas komunikowania się i współdziałania z klientem. Cel ten obejmuje umiejętność reprezentowania firmy oraz rozwiązywania konfliktów i łagodzenia stresów podczas pracy z klientem. W czasie szkolenia przedstawiany jest związek między interesami firmy a potrzebami pracownika i jego rozwojem osobowym.

Efektywne zarządzanie zespołem - Celem szkolenia jest poszerzenie i uporządkowanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zarządzania zespołami ludzkimi. Celem jest taka umiejętność konstruktywnego zarządzania konfliktami i stresem by uniknąć negatywnych konsekwencji tych zjawisk i wykorzystać je dla podniesienia efektywności pracy zespołu.

Doskonalenie umiejętności kierowniczych - Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i doskonalenie umiejętności kierowniczych oraz poprawa efektywności działania i radzenie sobie ze stresem. Uczestnicy szkolenia uczą się rozpoznawać i interpretować mechanizmy własnego zachowania oraz rozpoznawać odczucia i inne procesy psychiczne współpracowników. Dzięki temu możliwe jest pełniejsze zrozumienie, przewidywanie i kreowanie skutecznych zachowań i kierowanie realizowaniem trudnych zadań zespołowych. Omawiane są style kierowania sposoby rozwiązywania konfliktów.

Poznanie własnych predyspozycji psychicznych do pełnienia ról zawodowych - Oferta polega na badaniu współczesnymi metodami psychologicznymi i na indywidualnych rozmowach, które służą poznaniu własnych cech osobowości i predyspozycji psychicznych oraz określeniu problemów i psychologicznych przeszkód w realizowaniu ról zawodowych,

a także określaniu metod przezwyciężania tych problemów i przeszkód. Dzięki badaniom, szefowie firmy mogą otrzymać psychologiczną opinię o pracowniku z uwzględnieniem tych informacji, które mają znaczenie w decyzjach kadrowych. Badania pozwalają na wyłonienie najzdolniejszych pracowników i ukierunkowanie ich rozwoju oraz na zaplanowanie szkoleń.

 

Badanie sytuacji psychospołecznej firmy - Zaleca się zrealizowanie badania psychospołecznego o firmie przed opracowaniem programów szkoleniowych lub rozwojowych firmy a także przed ważnymi decyzjami organizacyjnymi i kadrowymi.

 

Radzenie sobie ze stresem zawodowym - Celem  szkolenia jest przekazanie wiedzy o stresie i przeciwdziałaniu niekorzystnym następstwom. Uczestnicy szkolenia, poprzez aktywne uczestnictwo dokonują wglądu w procesy fizjologiczne oraz emocjonalne i uczą radzić sobie z tymi procesami.

 

Komunikowanie i porozumiewanie się ze współpracownikami i z klientami - Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności komunikowania się. Ze względu na tą naturalną rozbieżność w sposobach i mechanizmach orientowania się szefa, pracownika i klienta, problem komunikowania między nimi jest pozornie łatwy. Najczęściej kończy się pozornym porozumieniem. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności dostrzegania błędów i zakłóceń w komunikowaniu się oraz doskonalenie umiejętności werbalnego i niewerbalnego komunikowania się z innymi osobami.

 

Typy i techniki skutecznych zachowań w sytuacjach trudnych i konfliktowych - Celem szkolenia jest przede wszystkim nabycie umiejętności zachowań asertywnych. Jest to umiejętność efektywnego zaspakajania swoich potrzeb, realizowania siebie, swoich celów, bez zbytniej kontroli i tłumienia swych emocji w sytuacjach trudnych. Asertywność polega także na poszanowaniu podmiotowości i praw drugiego człowieka.

 

Zarządzanie emocjami i radzenie sobie ze stresem - Celem szkolenia jest przede wszystkim podmiotowe (świadome) radzenie sobie z emocjami oraz ze stresem w trudnych sytuacjach. Uczestnicy szkolenia poznają prawidłowości dotyczące  procesów emocjonalnych , poznają także mechanizmy stresu. Uczą się technik (np. relaksacji) i dokonują samopoznania i autorefleksji nad motywami własnych działań prowadzących do nadmiernego stresu.

bottom of page