top of page

Pierwsza pomoc

Pomoc przedlekarska i obsługa apteczki pierwszej pomocy.

 

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Obsługa defibrylatora AED. Pozycja bezpieczna. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa /sztuczny oddech, uciski klatki piersiowej/. Różne stany zagrożenia życia. Urazy. Zatrucie. Apteczka pierwszej pomocy. 

 

Umocowania prawne:

 

Kodeks karny Art. 162. § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

 

Kodeks Pracy,  Dz. X, Rozdz. I, w .

Art. 207 ¹. § 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

3) pracownikach wyznaczonych do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

§ 2. Informacja o pracownikach, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmuje:

1) imię i nazwisko,

2) miejsce wykonywania pracy,

3) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

Art. 209 ¹. § 1. Pracodawca jest obowiązany:

2) wyznaczyć pracowników do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

bottom of page